آلبوم تصاوير

درباره شوش اماکن زيارتي و ديدني تاريخ شوش پژوهش ها خانه

برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد کتيبه حجاری ايلامی برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد قلعه شوش برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد سر ستون کاخ خشايارشاه برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد ستون های آپادانا
برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد پای ستون برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد کاشی های لعاب دار برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد مجسمه گاو برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد ستون های آپادانا
برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد موزه شوش برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد ماکت آپادانا برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد سرباز هخامنشی برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد موجود افسانه ای هخامنشی

First Previous Next Last